Tilannekatsaus helsinkiläiseen varhaiskasvatukseen

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kuusi kuukautta toimineena apulaispormestarina haluan, että jokaisen lapsen oikeudet varhaiskasvatukseen ja koulunkäyntiin toteutuvat. Asia on minulle myös henkilökohtaisesti tärkeä kahden pienen lapsen äitinä. Sen lisäksi, että palvelut toimivat, on meillä poliitikoilla ja kaupungin viranhaltijoilla velvollisuus kertoa nykytilanteessa avoimesti ja mahdollisimman selkeästi. Varhaiskasvatus on ollut jo vuosia valtavan haasteen edessä henkilöstön riittävyyden osalta ja olemme tehneet sen ratkaisemiseksi paljon. Asia ei kuitenkaan ratkea heti, vaan tiedossa on vuosien työ, sillä uusien ammattilaisten saaminen edellyttää koulutusta ja lisärahoitusta. Tähän työhön olen sitoutunut. Totta on myös, että korona on lisännyt tilanteen haastavuutta. Tässä blogissa luon katsauksen nykytilanteeseen ja tekemiimme ratkaisuihin.

Mitä koronatoimia varhaiskasvatuksessa on alkuvuodesta 2022?

Varhaiskasvatuksessa päiväkodit ja perhepäivähoito ovat avoinna. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevia koronaohjeita ja -rajoituksia. Henkilöstötilanne on haastava, mutta varhaiskasvatus on pystytty pitämään avoimena.

10 leikkipuistoa on suljettu tammikuuksi ja suljettujen leikkipuistojen henkilöstö on siirretty varhaiskasvatukseen. 

Vauvaperheille ja pikkulapsiperheille leikkipuistoissa ohjatut toiminnot toteutetaan vain ulkona. 

Rajoitusten jatkoa arvioidaan uudestaan tammikuussa.

Miten varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyydestä huolehditaan?

Heikentyneessä henkilöstötilanteessa käytetään sijaisia ja toiminnan turvaamiseksi voidaan myös viimesijassa mitoitukset huomioiden yhdistää lapsiryhmiä tai sulkea ei-lakisääteisiä toimintoja (perhetalot, avoimen varhaiskasvatuksen kerhotoiminta ja koululaisten iltapäivätoiminta leikkipuistoissa). Lisäksi mitoituksen ulkopuolella olevaa henkilöstöä voidaan tilapäisesti käyttää akuutissa tilanteessa mitoituksen ja toiminnan turvaamiseksi.

Tartuntatautilain 58 §:n perusteella päiväkodin sulkemisesta päättää usean kunnan alueella aluehallintovirasto ja Helsingin osalta kaupunginhallitus. Jos aluehallintoviranomainen tai kaupunginhallitus ei ole tehnyt sulkemispäätöstä ja päiväkodista puuttuu henkilöstöä, päiväkoti suljetaan. Tällöinkin kunnan tulee järjestää lain mukaan varhaiskasvatusta sitä tarvitseville.

Koronatilanne on tuonut merkittävää lisähaastetta henkilöstön riittävyyteen. Lapsia ja aikuisia on sairaana. Määrät eivät kaikissa kohdin mene tasaisesti, ja tarvitsemme henkilöstöä, jotta päiväkodit voidaan pitää auki. Lasten poissaolot vastaavat tällä hetkellä loppusyksyn tasoa. Olemme tehneet varautumissuunnitelman tilanteita varten, jossa henkilöstöä on poissa ja koronapandemia lisää entisestään poissaoloja.

Varahenkilöiden ja sijaisten lisäksi olemme siirtäneet ei-mitoituksessa olevia varhaiskasvatuksen työntekijöitä lapsiryhmiin, ja tammikuun ajaksi olemme sulkeneet 10 leikkipuistoa, joista on siirretty henkilökunta päiväkoteihin. Varhaiskasvatuksen henkilöstövajeen korjaamiseksi henkilöstöä on siirretty kirjastojen lisäksi liikuntapalveluista, kulttuuripuolelta, museoista ja hallinnosta. Tällä hetkellä arvioimme tilannetta jatkon osalta.

Kaupunki tekee yhteistyötä niin, että toiminnoista, joista on mahdollista pandemian aikana tulla apuun, saamme varhaiskasvatuksen akuuttiin tilanteeseen apua. Nämä henkilöt toimisivat sijaisina. He tuntevat kaupungin ja he saavat varhaiskasvatukseen perehdytystä. Tämä on tässä tilanteessa hyvä ratkaisu, kun sijaisten saanti muutoin on tyrehtynyt.

Tilanne ei koske kaikkia päiväkoteja. Korostamme nyt toiminnassa erityisesti turvallisuutta ja lapsen sensitiivistä kohtaamista. 

Olemme saaneet kasvatuksen ja koulutuksen toimialan budjettiin tälle vuodelle 5,5 miljoonan euron tasokorotuksen sekä kahdelle vuodelle 17 miljoonaa euroa koronapandemian aiheuttamien haasteiden korjaamiseksi. Lisäksi saimme miljoona euroa akuuttiin sijaisjärjestelyyn. Kaikki kivet käännetään, jotta henkilöstöä olisi riittävästi ja lakisääteinen varhaiskasvatus voidaan pitää auki.

Mistä varhaiskasvatuksen henkilöstöä saadaan?

Olemme tehneet ja teemme jatkossakin useita toimenpiteitä ja monipuolista vaikuttamistyötä.

Kaupunki on tukenut eri tavoin sekä rahallisesti että ajallisesti henkilöstön kouluttautumista ja pätevöitymistä alan tehtäviin esimerkiksi monimuoto- ja oppisopimuskoulutuksin. Erityisen suosittua on ollut varhaiskasvatuksen lastenhoitajille suunniteltu koulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöitymiseen.

Varhaiskasvatuksen palkkoja on korotettu järjestelyerien ja palkkakehityssuunnitelman yhteydessä vuosien 2019-2021 aikana. Palkkakehitysohjelmaa jatketaan tällä valtuustokaudella. Myös palkitsemisen keinoja on hyödynnetty saatavuuden eteen; mm. kertapalkkioon on varattu 1 % palkkarahoista kaikissa yksiköissä.

Hyvät työolosuhteet ja onnistunut työuran alku ovat tärkeitä tekijöitä henkilöstön kiinnittymiseksi alalle. Varhaiskasvatuksessa on jo pitkään ollut käytössä varhaiskasvatuksen opettajien vertaismentorointia, josta on tullut hyvää palautetta. Perehdyttämiseen on panostettu. Opettajien suunnitteluaikaa on selkeästi ohjeistettu. Varhaiskasvatuksen johtamista on kehitetty monin tavoin. Johtamiseen on lisätty resurssia suurissa varhaiskasvatusyksiköissä, eli varajohtaja on vapautettu ryhmävastuusta. Johtamisvalmennusta on järjestetty. Kunta10 -henkilöstötutkimuksen tulosten mukaan varhaiskasvatuksen johtaminen on korkealla tasolla.

Henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä tulee jatkaa. Rekrytointimarkkinointiin ja hyvään työantajamielikuvaan on myös panostettu. Alan houkuttelevuuden eteen tulee tehdä töitä jatkossakin ja vahvistaa yhteistyötä entisestään oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.

Paljon on tehty ja edelleen tarvitaan lukuisia toimenpiteitä, jotta saamme tulevaisuudessa riittävästi henkilöstöä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa pyritään helpottamaan myös edunvalvonnalla. Tarvitsemme jatkossa enemmän alan koulutuspaikkoja ja pitkäjänteistä rahoitusta koulutuksen järjestäjille, jotta opiskelijamääriä voidaan lisätä määrällisesti merkittävästi ja suunnitelmallisesti päähaun, monimuotokoulutusten ja täydennyskoulutuksen kohdalla. Kaupungin tukemissa varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittämissä koulutuksissa on tällä hetkellä opiskelemassa noin 75 varhaiskasvatuksen työntekijää.

Edunvalvontaa tehdään myös yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa. 

Kaikista keskeisintä on, että sekä Helsinki että erityisesti valtio sitoutuvat ratkaisemaan tämän kroonisen vajeen ammattitaitoisesta henkilöstöstä. Edessä on vuosien työ, johon ei tällä hetkellä olla sitouduttu riittävällä vakavuudella. Ministeriön nykytoimet eivät ole riittäviä, vaan vaikuttavampaa politiikkaa tarvitaan.

Kommentit

Jätä kommentti