Budjettineuvottelut: Panostamme lapsiin ja nuoriin

Helsingin kaupungin budjettisovun tulokset on nyt julkaistu: kasvatuksen ja koulutuksen budjetti kasvaa 68 miljoonaa euroa eli 5,1%, mikä tarkoittaa 600 euron lisäystä jokaista lasta tai nuorta kohden. Koulutuksesta ei leikata.

Jokainen lapsi ansaitsee hyvän päiväkodin ja koulun. Jokainen perhe ansaitsee lapselleen hyvän päiväkodin ja koulun. Jokainen kasvatuksen ja koulutuksen työntekijä ansaitsee työpaikakseen hyvän päiväkodin tai koulun.

Julkisuudessa on ennen budjettisopua keskusteltu mahdollisista 17 miljoonan leikkauksista, jotka nousivat esiin lautakuntavaiheen budjettikäsittelyssä. Heti budjettineuvotteluiden aluksi päivitetty kustannusindeksi muutti tilannetta siten, että sopeutustarve väheni 17 miljoonasta 10,5 miljoonaan euroon.

Neuvotteluiden alusta asti tahtotila oli, että tätä jäljelle jäänyttä sopeutustarvetta ei haluta toteuttaa, vaan sopeutukset haettiin muualta kaupungin toiminnoista. 22 miljoonan euron lisäyksellä katetaan 10,5 miljoonan sopeutustarve ja lisärahoitus voidaan suunnata entistä parempiin palveluihin. Panostamme lapsiin ja nuoriin.

Strateginen tavoitteemme on, että jokainen päiväkoti on hyvä päiväkoti, ja jokainen koulu on hyvä koulu. Nyt tehdyt lisäykset vahvistavat tulevaisuususkoa ja eteenpäin katsovaa työskentelyä.

Rahoitusta lisäämällä tähtäämme erityisesti henkilöstön saatavuuteen etenkin varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus haastaa meitä edelleen. Otamme käyttöön uusia keinoja esimerkiksi nopean avun sijaisjoukkojen avulla, oppisopimus- ja täydennyskoulutuksella sekä kehittämällä työoloja. Aktiivinen vaikuttamistyö kansallisen tason ratkaisujen edistämiseksi jatkuu.

Jokainen lapsi on samanarvoinen. Segregaatiokehityksen torjuminen on yksi strategiamme painopisteistä ja panostamme siihen myös resursoimalla kouluja. Helsingissä on otettu käyttöön uusi tarveperustaisen rahoituksen laskentaindeksi, jonka mukaisesti rahoitusta voidaan kohdentaa niille kouluille, jotka toimivat haastavassa ympäristössä. Tarveperusteisella rahoituksella ehkäistään koulujen eriytymistä, vahvistetaan oppilaiden mahdollisuuksien tasa-arvoa ja kavennetaan koulujen välisiä oppimistulosten eroja. Helsinki voi tehdä paljon, mutta peräänkuulutamme edelleen valtionrahoitusta, jota nyt uhkaa leikkaus.

Lapset ja koulut ansaitsevat nyt koulurauhan. Panostamme siihen, että lapset ja nuoret saavat kouluissa tarvitsemansa tuen. Olemme kuulleet opettajien viestin ja haluamme resursoida inkluusion toteutusta paremmin.

Pidän todella tärkeänä, että säilymme hyvänä työnantajana kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisille, jotta kaupungissamme halutaan työskennellä jatkossakin. Siksi palkkaohjelma on keskeinen osa saavutettua sopua.

Tästä on hyvä jatkaa.

Kommentit

Jätä kommentti