نسیمه به دری

نسیمه به دری

سال 1992 زنده گی ام را تغیر داد. بعد از فروپاشی رژیم، جنگ داخلی در افغانستان آغاز گردید و ما به فنلاند مهاجر شدیم. در آن زمان من 8 سال داشتم. حا لا  23 سال است که من در فنلاند زنده گی میکنم و در این مدت خیلی چیز ها را از اجتماع و از فنلاندی ها آموختم

در جریان این مدت من متقاعد شدم که فنلاندی ها همیشه همه مردم را در هنگام ضرورت کمک مینمایند. همچینن با در نظر داشت شرایط مختلف انسانها و جامعه، من اعتقاد دارم که هیچ فنلاندی هرگز کسی را در زمان ضرورت تنها نمیگذارند

برای من فنلاندی بودن به معنای تعادل و امنیت است. بسیاری از فنلاندی ها  برای حاصل کردن تجربه به خارج از کشور سفر میکنند، و لی من تجارب زیادی در کشور خودم آموختم. برای من خیلی ساده است که در باره فنلاند در خارج حرف بزنم . من مفتخر مملکت خود  هستم و این برایم خیلی پر معنی و پر مفهموم است. امیدورم هیچکسی این همه خوبی های را که ما در فنلاند داریم ، اعطای نداند. چون این همه حاصل زحمتکشی های همه ما است. من مفتخر افغانی اصل  بودن خود هم هستم و این  از طریق فامیلم و زبان مادریم همه روزه با من است

 من در مدت دو سال به شکل متواتر در سیاست فعالیت داشتم. در جریان این مدت من تجارب و دانش خیلی زیاد اموختم، خصوصآ با  مشوره و دنبال کردن کار های مفید اشخاص با تجربه و فعال. درعین زمان من خیلی معلومات و تجارب پر معنی را از آنها آموختم و آنهم در مهمترین مکان ها و جا های مانند: چهاراهی مارکیت و قهوه خانه ها درسراسر فنلاند. باید یاد آور شوم که،  پشتیبانی ها و کمک های که من در این مدت از مردم حاصل نمودم ، اعتقاد خودم را افزایش داده و بالای  بهبود روابط روزمره با مردم اثر گذاربود. من آماده

  

:من میخواهم


گذشته شخصی نباید آینده او را مشخص سازد. تساوی و برابری به نفع همه  

برای هر فنلاندی فرصت یک زنده گی خوب باید داده شود، یک زنده گی که آنها خود خواب آنرا میبینند 

فنلاند یک مکان خوبی برای نسل های آینده است.  پس بیاید تا چیزهای را که برای مردم، محیط زیست و اقتصاد اثر گذاری مثبت دارد انتخاب نماییم